Just Letters and Sounds


Просто букви и звукове.

В английската азбука има 26 букви.

The English Alphabet – Английската азбука

Аа [ei] (ей) Nn [en] (ен)
Вb [bi:] (би:) Oo [ou] (оу)
Cc [si:] (си:) Pp [pi:] (пи:)
Dd [di:] (ди:) Qq [kju:] (кью:)
Ее [i:] (и:) Rr [ɑ:] (а:)
Ff [ef] (еф) Ss [es] (ес)
Gg [ʤi:] (джи:) Tt [ti:] (ти:)
Hh [eiʧ] (ейч) Uu [ju:] (ю:)
Ii [ai] (ай) Vv [vi:] (ви:)
Jj [ʤei] (джей) Ww [‘dʌblju:] (дáбл ю:)
Kk [kei] (кей) Xx [eks] (екс)
Ll [el] (ел) Yy [wai] (уай)
Mm [em] (ем) Zz [zed] (зед)

В квадратните скоби е посочено, как се произнася всяка буква. В стандартния британски вариант на езика буквата  R никога не  „се изговаря“ напълно: car [ka:] (кола), star [sta:] (звезда), door [do:] (врата). В Америка, и в някои райони на Англия, тази буква звучи глухо и по желание може смело да се изговаря ее: arm [a:rm] (ръка), form [fo:rm] (форма, бланка), turn [tə:rn] (обръщам).

Ако под текста има пунктирана линия, означава, че за този текст има подсказка. В този случай приблизително (≈) българско произношение е представено в кръглите скоби. А сега внимание! Вашата задача в този урок: да се научите да четете така, както е описано в квадратните скоби!

Азбуката трябва да се учи наизуст. Случва се да сме неуверени, как правилно се пише дадено име и се налага да го уточняваме:

Spell your name. – Кажете вашето име буква по буква.

Spell it, please. – Кажете го буква по буква, моля.

И например нашият събеседник Timothy ни казва името си буква по буква:

Timothy – [ti:] [ai] [em] [ou] [ti:] [eiʧ] [wai]

Word – дума

Spell – полезен глагол, който ни помага да уточним правописа (spelling) на всяка дума даже най-трудната.В Англия има град, наречен Лестър. Слухово се възприемат пет звука: [‘lestə].  Опитайте се да го намерите на картата. Как да попитаме (Where is it? – Къде е това?):

How do you spell it? – Как се пише?

Spell this name for us. -Кажете го буква по буква.

We write it down. Ние записваме:

[el] [i:] [ai] [si:] [i:] [es] [ti:] [i:] [ɑ:] – Leicester.

Звуковете са само пет, но буквите са – девет! There are nine letters in Lecester! Исторически така се е наложило, че някои букви в названието на този град са станали „неми“.

Имената (Ann, Tim), названията на  континентите (Africa, Asia), страните (England, Russia), градовете (Bristol, York), селото (Pendrift), улицата (Oxford Street), площадите (Trafalgar Square) се пишат с „голяма“ буква.

Your Dictionary
Вашият речник

В английско-българския речник думите са разположени строго по азбучен ред.

Да намерим превода на думата please – в раздела на буква Р няколко прости правила:

1. За да не четете целия раздел от началото до края, вижте втората буква на думата –   l. Отново действа принципа на азбуката: буквеното съчетание  pl е след съчетанията pa, ре, ph, pi. отиваме на думата pl: place [pleis] (място), plain [plein] (равнина)… Идва ред да погледнем третата буква е. След това на четвъртата а. И после попадаме на  pleasant [‘plezənt] (приятен), но преди pleasure [‘pleʒə] (удоволствие) намираме нужната ни дума.

2. След please има съкращение v, след pleasantа. Какво означава това?  Отговорът се намира в Списъка на условните съкращения. Буквата n обозначава noun (съществително); v – verb (глагола); a -adjective (прилагателно); adv-adverb (наречие).
Тези указания не са за това, за да ви „натоварят“ с граматически термини. В английския има случаи, когато една и съща дума може да бъда както съществително, така и глагол, прилагателно или наречие. Речникът ще ви подскаже, каква част на речта е това, а после ще ви даде превода.

help [help]  1. v помагам. 2. n помощ; помощник.

3. Съществителните имена във всички речници се посочват в единствено число.

boy [boi] n момче dad [dæd] n баща
dog [dog] n куче home [houm] n  дом

Някои думи нямат единствено число. Това се посочва от съкращението  pl: от plural (множествено число).

 • clothes  [kləʊðz] n pl дрехи
 • scissors [ ˈsɪzərz ] n pl ножици

Случва се, но рядко, думата да „изглежда“ като в множествено число, но всъщност да е в единствено. Речникът ще ви помогне да не сгрешите:   Например, news [nju:z] – новина, известие.

4. Глаголите имат основа, от която се образуват други глаголни форми- например за минало време.

do [duː] v правя, върша

help [help] v помагам
go [ ɡəʊ ] v отивам
play [plei] v играя

5. Една дума може да има едно или повече значения, затова не бързайте да я превеждате буквално. Например съществителното  letter  се превежда като буква или писмо. Да прочетем две изречения: в първото става дума за букви, а във второто за писма.

 • There are twenty-six letters in the English alphabet. – В английския език има двадесет и шест букви.
 • We write and get letters.- Ние пишем и получаваме писма.

6. Добре е да се разгледат всички преводи на дадената дума. Бързо ще ги прочетем и все нещо ще се запази в паметта ни.
Да разгледаме следния абзац  (гнездо, както го наричат създателите на речниците), в кое „гнездо“ се намира думата look [ lʊk ]. Първо значение – гледам. Второ – изглеждам. И допълнителни сведения: look в съчетание с after има значение на грижа се (за някой ), наглеждам (за някой). Съчетанието look for се превежда търся.
След известно време ви попада тест с тези съчетания и е напълно възможно да го преведете по памет без да поглеждате в речника.

 • I look at my sister. – Наглеждам сестра ми.
 • She looks fine. – Тя изглежда прекрасно.
 • I look after my sister.- Аз се грижа за моята сестра.
 • She looks for her doll. – Тя търси куклата си.

7. Речникът дава в квадратните скоби транскрипцията, тоест произношението. Само с помощта на речниковата транскрипция ние ще разберем например, че думата  London (Лондон) се произнася [‘lʌndǝn], a Leicester (Лестер) се чете [‘lestǝr] и по никакъв друг начин.
Ако в думата има само една сричка в транскрипцията знак за ударение не се поставя.

man [mæn] n човек

sea [si:] n море
help [help] v помагам
room [ru:m] n стая

Ако се произнасят две или повече срички, ударението се посочва задължително като знака стои пред ударената сричка.

 • alphabet [‘ælfəbet] n азбука
 • England [ˈɪŋ.ɡlənd] n Англия
 • English [ˈɪŋɡlɪʃ] а английски
 • tomorrow [təˈmɒrəʊ] n утре

В българския език дължината на гласната няма особено значение. В английския дългият звук се произнася два пъти по-дълго от краткия. Дългият гласен звук се отбелязва със знака [ː] или просто с многоточие.

first [ˈfɜːst] n първи

feast [fi:st] n пир, празник
lid [lid] n капак
lead [li:d] n водя
pot [pɔt] n гърне
port [pɔ:t] n порт

Транскрипцията е особено необходима, когато се срещат буквени съчетания, които се пишат еднакво, но се произнасят различно. Например, както в следните думи:

so [səu] adv и така

do [du:] v правя
few [fju:] а малко
sew [səu] v шия
beak [bi:k] n клюн
break [breɪk] v чупя

 

Реклама