network

Общоизвестна истина е, че светът се глобализира и границите се заличават особено в смисъл на информационни граници. Вече няма железни завеси и достъпът до световната база данни е открит за всеки благодарение на интернет и другите информационни източници.

Днес езикът е средство за комуникация, а в плана на учебното занятие играе едновременно ролята на предмет на занятието и средство за изпълнение на учебните задачи.

Мнозина в днешно време прокарват тезата, че понятието чужд език / чужди езици трябва да бъде заменено с термина световен език / световни езици, тъй като не отразява вече адекватно действителното състояние на нещата. Според застъпниците на това схващане повечето езици не могат да се разглеждат като чужди, в смисъл на напълно непознати за рецепиентите поради факта, че всички ние непрекъснато се намираме в съприкосновение с представители и цивилизационни факти, отнасящи се до други национални култури, както и с езиците на други народи, така че не само имаме представа за тях, но и се наблюдава взаимно проникване на думи, термини, както и на определени културни явления.

Езиците в съвременното общество не разделят, а съдействат за обединяването на хората, те помагат за постигането на взаимното разбирателство и културен интегритет между представители на различни етнически групи особено сред многоезичните общности.

Многоезичието и културният интегритет биха били невъзможни без достиженията на информационните технологии, интернет и всички останали комуникационни средства, чрез които се осъществява културният и информационният обмен в света, както и без съвременните методи за преподаване и изучаване на чужди езици.

Какви са предимствата на новите методи на чуждоезиково обучение, подкрепени от средствата на информационните технологии?

  • 1. Прилагането на информационни технологии прави обучението по чужди езици по-свободно и независимо, както с оглед на разчупване на традиционните урочни структури и внасянето на допълнителни, по-интересни иновативни елементи, така и с оглед по-голямата свобода и независимост на субектите – участници в занятието. Учебно занятие с използването на компютърни средства може да бъде проведено при много или почти никакво участие на преподавателя. Той може да има само контролни функции – да формулира и постави основните задачи в началото на урока, след което да остави своите ученици / студенти сами да открият източници на информация и да изпълнят заданията. Тази нова разновидност на учебно занятие предполага много по-висока степен на коопериране и сътрудничество между обучаемите – участници в занятието, но и между тях и други техни колеги или пък дори носители на езика, когато се използват такива форми като виртуална класна стая, чат, скайп, видеоконференции, в които едновременно участват дистанционно и хора извън аудиторията, много често колеги от чужбина, които изучават същия език, както и носители на езика.
  • 2. Въвеждането на информационни технологии в чуждоезиковото обучение доведе до създаването на нови по-съвременни и модерни учебни програми и учебни методи. Информационните технологии се прилагат в учебния процес целенасочено, според логиката на учебния материал, възрастовите особености, етнокултурните специфики на учениците / студентите, както и според конкретните учебни цели.
  • 3. Интернет и останалите информационни източници са безценен извор на автентична информация за езика и културата на народите – носители на езика / езиците, които изучаваме. Днес не е достатъчно да наизустим определено количество граматични и лексикални форми, но е необходимо да навлезем и в общия културно – езиков контекст, да четем и разбираме оригинални текстове, различни по стил и тематика, да можем да пишем и говорим на различни теми.
  • 4. Използването на информационни технологии в обучението по чужди езици има и мотивираща функция. Младите приемат подобен интерактивен подход с голям интерес и желанието им за участие нараства неимоверно, тъй като компютрите и всичко свързано с тях е много близко и познато за тях.
  • 5. Информационните средства, използвани удачно в учебния процес, увеличават възможностите преподавателите да провеждат занятия, съобразявайки се с индивидуалните възможности на всеки ученик или студент. Обучаемите усвояват учебния материал с различна скорост и имат различни стилове на учене. Чрез средствата на информационните технологии,, използвани в класната стая, преподавателите имат много по-големи възможности да получат достъп до резултатите им и да съставят много по-вярна картина за усвоените от тях знания и умения.
  • 6. Създаването на нови методи на преподаване и учене на чужди езици, включително и базираните на компютърните технологии, доведе до изработването на нови, актуални, съобразени с реалностите на съвременния живот програми. Тази методика обогатява обучението с повече интересни за учениците интерактивни елементи.
  • 7. Чрез информационните технологии обучаемите стават много по-активна страна в учебния процес. Тяхната самостоятелност нараства до там, че стават съавтори, творци на учебния сценарии, а комуникацията помежду им, както и с преподавателя, ръководещ занятието, е много по-оживена.
  • 8. Широкото използване на мултимедийни програми разширяват аспектите на чуждоезиковото обучение. Обучаемите възприемат чуждия език в цялостния му културен контекст – особености на средата, в която функционира, и на неговите носители. Мултимедийните средства днес са изключително разнообразни – това са специализирани радио и телевизионни учебни програми, учебни филми, видео и скайп конференции и т.н.
  • 9. Информационните технологии в чуждоезиковото обучение не се прилагат произволно, а според утвърдени световни стандарти за комуникация, култура, връзки и отношения между различните субекти на учебния процес, сравнения и езикови особености.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s