Резултат с изображение за гласните в английскияVowels – Гласни

[æ] cat (котка), carry (нося), rat (плъх), dad (баща), man (човек, мъж)
[ɑ:] harm (вредя), far (далече), class (клас)
[i:] he (той), meal (храна), tree (дърво)
[i]/[ɪ] it (то), sit (седя), ticket (билет)
[e]/[ɛ] best (най-добър), mend (поправям), pen (химикал)
[о]/[ɔ] coffee (кафе), not (не), rock (скала)
[о:]/[ɔː] morning (утро), ball (топка), small (малък)
[u]/[ʊ] book (книга), foot (крак), put (поставям)
[u:] blue (син), move (движа се), soon (скоро)
[ʌ] cup (чаша), mother (майка), some (малко)
[ɜː]/[ǝ:] third (трети), work (работа), learn (уча)
[ǝ] teacher (учител), Saturday (събота)

Diphthongs – Дифтонги

(съчетание от два гласни звука)

[ei]/[eɪ] baby (бебе), say (казвам), train (влак)
[ai]/[aɪ] ice (лед), lie (лежа), my (мой)
[au]/[aʊ] cloud (облак), flower (цвете), town (град)
[ou]/[ǝʊ] no (не), only (само), road (път)
[oi]/[ɔɪ] coin (монета), noise (шум), boy (момче)
[iǝ]/[ɪǝ] ear (ухо), dear (скъпи), here (тук)
[ɛǝ]/[eǝ] air (въздух), bear (мечка), there (там)
[uǝ]/[ʊǝ] poor (беден), sure (уверен)

Consonants – Съгласни

[b] back (гръб), husband (мъж), rib (ребро)
[p] past (минало), open (отварям)
[d] day (ден), dark (тъмен), window (прозорец)
[t] take (брат), tree (дърво), hot (горещ)
[k] king (крал), cold (студен), sick (болен)
[g] get (получавам), bag (чанта), girl (момиче)
[v] very (много), have (имам), never (никога)
[f] fifteen (петнадесет), wife (жена), phrase (фраза)
[z] zero (нула), maze (лабиринт), rose (роза)
[s] so (и така), basket (кошница), city (град)
[θ] thin (тънък), think (мисля), nothing (нищо)
[ð] this (този), together (заедно), father (баща)
[ʃ] ship (кораб), fish (риба)
[ʒ] leisure (сободно време), garage (гараж), mirage (мираж)
[ʧ] chair (стол), each (всеки), much (много)
[ʤ] judge (съдия), age (възраст), language (език)
[h] hat (шапка), unhappy (нещастен)
[l] like (харесвам), pull (дърпам), last (последен)
[m] make (правя), meet (срещам), summer (лято)
[n] never (никога), line (линия), round (кръгъл)
[ŋ] song (песен), thing (вещ), reading (четене)
[r] red (червен), every (всеки), marry (женя се)
[w] well (добре), woman (жена), what (какво)
[j] yes (да), onion (лук), Italian (италиански език)

Notes – Забележка

  1. Удвоените съгласни в английския език се произнасят като един звук.
  grass [grɑ:s] n трева bitter [‘bitǝ] а горчив
  carry [‘kæri] v нося winner [‘winǝ] n победител
  1. Английските звучни съгласни в края на думата не се обеззвучават. Например в думата rub [rʌb] трябва да се чува отчетливо [b]. В думата good [gud] също ясно се произнася звука [d], а в думата dog [dog] звука [g].

[

Реклама