Резултат с изображение за deutsche alphabet

Всеки език има свое собствено звучене, с което човек трябва да бъде запознат, тъй като ако нямаме правилно произношение няма да бъдем правилно разбрани, също няма да разбираме какво ни говорят.

В немския език има 42 звука, за които се използват 26 букви от латинската азбука. Както в немския, така и в българския има гласни и съгласни звукове. Немският език има 15 прости гласни звука, 3 сложни двугласни звука (дифтонги) и 24 съгласни.

Немската азбука

A a      а                                             N n      ен

B b      бе                                           O o      о

C c      це                                           P p      пе

D d      де                                           Q q      ку

E e      е                                             R r      ер

F f       еф                                           S s       ес

G g      ге                                            T t       те

H h      ха                                           U u      у

I i        и                                             V v      фау

J j        йот                                        W w    ве

K k     ка                                           X x      икс

L l       ел                                            Y y      и́псилон

M m    ем                                           Z z       цет

 

Допълнителни букви към латинската азбука:

Ä ä      а-умлаут

Ü ü      у-умлаут

Ö ö      о-умлаут

ß          есцет

Реклама