https://spisanie8.bg/uf/articles/2475/item_shakespeare_2699766b.jpg

„To Be or not to Be“ –  „Да бъдеш или да не бъдеш“ из Хамлет, Шекспир

Спрежение на глагола to be (съм)

The Present – Сегашно време
The Singular – Единствено число
I am a teacher. Аз съм учител. I – аз
You are a boy. Ти си момче. You – ти
Tim is English. Тим е англичанин. He – той
Jane is English. Джейн е англичанка. She – тя
A tree is high. Дървото е високо. It – то
The Plural – Множествено число
We are Bulgarian. Ние сме българи. We – ние
You are Bulgarian. Вие сте българин. You – вие
They are English. Те са англичани. They – те

Пред be стои специална частица to, която указва: глаголът е в неопределена форма, той отговаря  на въпроса Какво прави?
Да напишем неопределената форма на няколко глагола. Let’s write a few English verbs. Гласната о в частицата to дава слабия звук [ǝ]. А ако глаголът започва с гласен звук, to ще звучи като [tu].Подсказка

to cook [tǝ’kuk] – готвя (храна)
to come [tǝ’kʌm] – идвам
to have [tǝ’hæv] – имам
to read [tǝ’ri:d] – чета
to say [tǝ’sei] – говоря, казвам
to take [tǝ’teik] – взимам
to want [tǝ’wont] – искам
to eat [tu’i:t] – ям
to open [tu’oupǝn] – отварям

Phrases – Фрази

Да направим няколко изречения като използваме глаголи в неопределена форма. Let’s make a few sentences.

I want to eat. – Искам да ям.
Dad wants to eat, too. – Татко също иска да яде.
We help Mum to cook. – Ние помагаме на мама да готви.
Tim comes to say hello. – Тим идва да каже здравей.
I want to have new friends. – Искам да имам нови приятели.
We like to read. – Ние обичаме да четем.
She wants to take her hat. – Тя иска да вземе своята шапка.
I want to open the window. – Искам да отворя прозореца.

Grammar – Граматика

Какво може още да се  „извлече“ от въпроса на Хамлет? Той ни подсказва: в английския език отрицанието се образува с помощта на частицата not [not], която се превежда на български като не. Като се позовем на шекспировия цитат за образец, можем да си зададем следните въпроси:

То go or not to go? – Да тръгвам или да не тръгвам? (На училище.)
То eat or not to eat? – Да ям или да не ям? (петия бонбон.)
То say or not to say? – Да кажа или да не кажа? (на родителите си за двойката)
То have or not to have? – Да имам или да нямам? (сто лева, приятели.)

Negation – Отрицание
The Singular – Единствено число
I am not English. Аз не съм англичанин.
I am not young. Аз не съм млад.
You are not English. Ти не си англичанин.
You are not old. Ти не си стар.
Tim is not Bulgarian. Тим не е българин.
He is not old. Той не е стар.
Jane is not Bulgarian. Джейн не е българка.
She is not old. Тя не е стара.
The tree is not high. Дървото не е високо.
It is not old. То не е старо.
The Plural – Множествено число
We are not young. Ние не сме млади.
You are not old. Вие не сте стари.
They are not high. Те не са високи.

Word – Дума

Да обсъдим въпросителната дума how [hau] (как). Тя влиза в състава на следния въпрос:

How are you? – Как сте/ Как си?

How се среща не само във въпроси. Може да се използва за свързване на две прости изречения в едно сложно.

I see how Mum cooks. – Виждам, как майка ми готви.
I see how Dad helps her. – Виждам, как татко и помага.

Conversation – Разговор

Да видим как Тим и Ан се поздравяват.

Tim:  Hello, Ann.
Ann:  Hello, Tim. How are you?
Tim:  I am fine. And you?
Ann:  I am fine.

В отговора си Ан използва прилагателното   fine [fain] (прекрасно, отлично). Разговорното I am fine съответства на българската фраза Всичко е наред, Добре съм.

Ann: How is your sister?
Tim: She is all right.
Ann: And how are your cats and dogs?
Tim: They are OK.

Тим се поинтересува как е сестрата на Ан. Момичето отговори, че сестра и е добре, но сега вместо  fine Ан използва all right [‘o:l’rait] (всичко е наред). Американският израз OK [‘ou’kei] има същото значение: всичко е наред.

 

Реклама